Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityהעמותה למען האזרח הוותיק - רעננה - בית
תולדות העמותה למען האזרח
הוותיק - רעננה


העמותה הוקמה בשנת 1983 על ידי אש"ל (אגודה לפיתוח
שירותים למען הזקן בישראל) בשיתוף עיריית רעננה וועידת התביעות
וממוקמת ברחוב ההגנה 114 ברעננה.

מטרת העמותה :
לפתח ולהעניק שירותי רווחה לאוכלוסיה המבוגרת בקהילה והעלאת המודעות הציבורית בנושא זיקנה.
העמותה למען הקשיש ברעננה היא עמותה ציבורית ללא כוונות רווח.
הפעילות בעמותה היא על בסיס התנדבותי, מכאן אפוא, כל חבריה ובעלי התפקידים הינם מתנדבים ופועלים ללא שכר או תמורה כלשהי.

מוסדות העמותה הם: האסיפה הכללית המתכנסת, בדרך כלל, פעם בשנה. ועד המנהל, המונה 6 חברים, והמתכנס בהתאם לצורך. וועדת ביקורת, המונה 3 חברים, ומתכנסת מעת לעת.

בעמותה פעילים מספר רב של מתנדבים כ - 150 המשולבים בפרויקטים השונים.

העמותה היא גוף משפטי עצמאי הפועל על פי חוק העמותות והיא נעזרת
בתרומות, קיים אישור "מוסד ציבורי לענייני תרומות".
את הפעילות היום-יומית מנהל מנכ"ל העמותה,
 חיימק'ה פרלשטיין.
 
כתובת:  ההגנה 114 רעננה
הנהלת העמותה:  09-7747041
מרכז יום משולב:            09-7711598
מרכז תרבות כושר ופנאי: 09-7720707